Житлові комплекси компанії «НоваБудова»

ЖК "Щасливий" в Петропавлівській Борщагівці

ЖК "Щасливий" в Петропавлівській Борщагівці

ЖК "Щасливий" в Софіївській Борщагівці

ЖК "Щасливий" в Софіївській Борщагівці

ЖК "Щасливий" у Львові

ЖК "Щасливий" у Львові

ЖК "Crystal Avenue" в Петропавлівській Борщагівці

ЖК "Crystal Avenue" в Петропавлівській Борщагівці

ЖК «Щасливий» PLATINUM у Львові

ЖК «Щасливий» PLATINUM у Львові

Відгуки

Ольга Фреймут
Василь Вірастюк
Віталіна Мусієнко

Ольга Фреймут

Телеведуча

Зараз, коли жит­тя осо­б­ли­во прим­х­ли­ве, мін­ли­ве, хо­че­ться за­тиш­ку. В та­кий час вчи­мо­ся пра­ви­льно роз­став­ля­ти пріо­ри­те­ти. Най­важ­ли­ві­ши­ми ста­ють бу­ди­нок і сім'я. Ось чо­му я ро­зу­мію, скіль­ки щас­тя тяг­не за со­бою від­крит­тя но­во­го ЖК "Щас­ли­вий". Ві­таю всіх з но­во­сіл­лям! Не­хай у Ва­ших гніз­деч­ках на­ро­джу­ю­ться ді­ти, лу­нає сміх, па­нує мир і зла­го­да. Я щас­ли­ва, що мо­жу при­ві­та­ти вас з важ­ли­вою по­ді­єю, роз­ді­ли­ти та­ку світ­лу ра­дість.

Василь Вірастюк

Найсильніша людина планети 2004 року

«НоваБудова» на мою дум­ку, ду­же пер­спек­тив­на ком­па­нія. Це лю­ди, які дот­ри­му­ються сво­го сло­ва. На да­ний мо­мент, я ду­же за­до­во­ле­ний тим, що бу­дин­ки бу­ду­ють­ся якіс­но і вит­ри­му­ють­ся тер­мі­ни зда­чі їх в екс­плуа­та­цію! Ви са­мі мо­же­те при­їха­ти і по­ди­ви­ти­ся в яко­му ста­ні здаються квар­ти­ри, під'їз­ди, схо­до­ві клі­тки. Осо­би­сто нас — влаш­то­вує все!

Віталіна Мусієнко

Переможниця «Голос країни» 2016 року

Як­що чес­но, для ме­не бу­ло шо­ком, що ме­ні нас­тіль­ки швид­ко і прос­то по­да­ру­ва­ли квар­ти­ру. Во­на ней­мо­вір­на і хо­ті­ло­ся б зро­би­ти в ній ней­мо­вір­ний ре­монт. Я по­ки що сту­дент­ка і не маю мож­ли­вос­тей зро­би­ти масш­таб­ний ре­монт, але бу­ду пра­цю­ва­ти для цьо­го. Хо­четь­ся, щоб моє жит­тя дійс­но бу­ло щас­ли­вим у ЖК «Щасливий».

Наразі в нас немає акцій.

Продовжуйте слідкувати за нашими оновленнями!